O projekcie

O projekcie

Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA” powstało dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzebę zahamowania degradacji środowiska oraz ochrony unikatowych i cennych walorów przyrodniczych terenu, a przede wszystkim w celu podniesienia świadomości i wrażliwości ekologicznej odbiorców.

O nas

Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy ( www.moszczanica.pl) położonej we wschodniej części Kotliny Żywieckiej, w bliskim sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego, w pięknym otoczeniu Beskidów: Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Obszar projektu obejmuje 7 ha ziemi wzdłuż doliny potoku Moszczanka.

Spokojna okolica, mozaika łąk, pól uprawnych oraz zagajników, jak również obecność licznych zwierząt, ptaków i owadów sprawia, że jest to miejsce idealne do stworzenia warunków ochrony różnorodności biologicznej i wykorzystania jego zasobów w celu szeroko pojętej edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych, na różnych poziomach edukacji.
W ramach projektu przebudowano zabytkowy budynek Stajni „Pod Głową Konia” w celu utworzenia nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka”, dostosowanego do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Centrum dysponuje salami do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz dużym tarasem.
W otoczeniu budynku znajdują się trasy edukacyjne i ścieżki sensoryczne umożliwiające prowadzenie zajęć w terenie, a także drewniana sezonowa altana.

Nasza idea

Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze powiatu. Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych powiatu żywieckiego.

Jak wynika ze Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu żywieckiego na lata 2006-2020, mieszkańcy postulują racjonalizację

ochrony środowiska, która ma przebiegać dwoma torami: w drodze usprawniania systemu zarządzania środowiskiem (konsekwentnego egzekwowania przepisów ochrony środowiska) oraz poprzez prowadzenie systematycznej edukacji ekologicznej, mającej zwiększyć świadomość ekologiczną ludności.

Działalność edukacyjna jest realizowana w partnerstwie organizacji pozarządowych: Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystki BEST PROEKO oraz Beskidzkiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności.

„Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”

 INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „ARKA” przy ZSAiO w Żywcu

 

W dniu  22 stycznia 2019 r. Województwo Śląskie podpisało z Powiatem Żywieckim umowę o dofinansowanie projektu Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA”
nr UDA-RPSL.05.04.03-24-02H1/18-00 w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa: V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,

Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”,

Poddziałanie 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”

 

Realizator:              Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego

w Żywcu, ul. Moszczanicka 9

Termin rzeczowej realizacji:  30.08.2018 – 30.06.2020

Całkowita wartość projektu:    4 399 834,50 zł

Kwota dofinansowania z UE:               3 608 558,57 zł

Kwota dofinansowania z BP:      424 536,30 zł

 

 

 

Cel projektu:       

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych
i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego przez utworzenie całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej na obszarze ok. 7 ha:

 • stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne,
 • remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych zabytkowego budynku
  z 1907 r. „Pod Głową Konia”
 • małą infrastrukturę,
 • infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
 • kompleksowe wyposażenie, niezbędne do realizacji działalności edukacyjnej.

Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.

Główne linie tematyczne działalności Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej działalności Centrum będzie się koncentrować na innych tematach związanych bezpośrednio i pośrednio z ekologią, ochroną przyrody i bioróżnorodnością (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling – drugie życie odpadów). Zastosowane rozwiązania będą miały charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz będą uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności i wdrażania rozwiązań i pomysłów prezentowanych w Centrum. Oferta edukacyjna Centrum kierowana będzie do osób z wszystkich grup wiekowych.

„Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” -AKTUALIZACJA

Żywiec, 03.01.2020 r.

W grudniu 2019 r. Powiat Żywiecki otrzymał zwiększenie dofinansowania na realizację projektu Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA w ramach RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 823 135,21 zł
Kwota dofinansowania z UE: 3 921 316,68 zł
Kwota dofinansowania z BP: 461 331,37 zł

Cel projektu:
• przeciwdziałanie degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego przez utworzenie całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA na obszarze ok. 7 ha.
• Remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych zabytkowego budynku pochodzącego z 1907 r. „Pod Głową Konia” – utworzenie całorocznego centrum edukacji ekologicznej, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Efekty:
• Rekultywacja terenu, usunięcie roślin inwazyjnych, nasadzenie drzew, krzewów miododajnych, wysiew bylin i roślin jednorocznych,
• Instalacja budek lęgowych dla ptaków i schronień dla owadów,
• stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne: ścieżka sensoryczna, tablice edukacyjne
• małą infrastrukturę (miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci)
• infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
• utworzenie kompleksowo wyposażonego CEE ARKA, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności edukacyjnej, skierowanej do szerokiej grupy odbiorców.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa: V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałanie 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”

Regulamin funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA i tras dydaktyczno-przyrodniczych

Regulamin funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA i tras dydaktyczno-przyrodniczych

Dla Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA i tras dydaktyczno-przyrodniczych mieszczących się na terenie projektowym przygotowano stosowne regulaminy funkcjonowania.

Regulamin korzystania z tras dydaktyczno-przyrodniczych przy Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.

  1. Regulamin określa zasady korzystania z tras dydaktyczno-przyrodniczych zlokalizowanych przy Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.
   1. wyznaczone trasy dydaktyczno-przyrodnicze są zgodne z mapami i tablicami informacyjnymi / oznakowaniem,
   2. wyznaczone trasy są wyposażone w elementy małej infrastruktury miejsca odpoczynkowe.
  2. Właścicielem powstałej infrastruktury tras dydaktyczno-przyrodniczych jest Powiat Żywiecki.
  3. Administratorem i podmiotem zarządzającym trasami dydaktyczno-przyrodniczymi jest Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących poprzez działające w jego strukturach Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.
  4. Trasy dydaktyczno-przyrodnicze mają charakter otwarty, wstęp na trasy jest bezpłatny.
  5. Z tras dydaktyczno-przyrodniczych można korzystać od świtu do zmroku.
  6. Każdy użytkownik tras dydaktyczno-przyrodniczych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
  7. Poruszanie się po trasach dydaktyko-przyrodniczych dozwolone jest wyłącznie po terenach wyznaczonych, zgodnie z mapą tras.
  8. Na terenie trasy (w zależności od warunków atmosferycznych) rekomenduje się używanie wygodnego obuwia sportowego lub obuwia trekkingowego.
  9. Korzystanie z tras dydaktyczno-przyrodniczych przez grupy zorganizowane odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna grupy / nauczyciela (na każde 10 osób ma przypadać 1 opiekun / nauczyciel).
  10. Osoby niepełnoletnie mogą przemieszczać się po trasach dydaktyczno-przyrodniczych wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej / opiekuna / rodzica / nauczyciela.
  11. Z obiektów małej infrastruktury i miejsc odpoczynkowych na trasie dydaktyczno-przyrodniczej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  12. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z tras dydaktyczno-przyrodniczych zabrania się:
   1. wspinania się po elementach małej infrastruktury (nie przeznaczonych do tego typu zadań),
   2. pozostawiania na trasie jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia itp. zachowań,
   3. zbaczania z wytyczonego i oznakowanego szlaku,
   4. samowolnego oddalania się od grupy zorganizowanej,
   5. przepychania, zabaw i gier w miejscach do tego nie przeznaczonych,
   6. przebywania na terenie tras dydaktyczno-przyrodniczych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych; w czasie mgły, podczas opadów deszczu; śniegu, mrozów, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznej i śliskiej nawierzchni,
   7. spożywania na terenie tras alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz substancji prawnie zakazanych oraz nikotyny,
   8. palenia ognisk, grilli, biesiadowania,
   9. wnoszenia na teren tras przedmiotów i substancji niebezpiecznych,
   10. poruszania się po trasach pojazdami mechanicznymi.
  13. Dopuszcza się okresowe zamkniecie tras dydaktyczno-przyrodniczych w wypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności w wypadkach:
   1. utrzymujących się opadów śniegu i występowania wysokich mrozów,
   2. powodzi i podtopień,
   3. oblodzenia terenu,
   4. osunięć linii brzegowych, powstawania osuwisk i innych zdarzeń tego typu,
   5. remontów, napraw bieżących i konserwacji elementów infrastruktury tras (na danym odcinku),
   6. w innych nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z tras dydaktyczno-przyrodniczych.

Regulamin korzystania z Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

 

   1. Zasady funkcjonowania

Sezonowe centrum edukacji ekologicznej jest integralną częścią Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.

Działalnością sezonowego centrum edukacji ekologicznej kieruje Koordynator merytoryczny CEE ARKA.

   1. Cele i zadania

Podstawowym celem działalności sezonowego centrum edukacji ekologicznej jest promocja różnorodności biologicznej oraz propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych inicjatyw na terenie Powiatu Żywieckiego.

Do zadań centrum edukacji ekologicznej należy rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży (mieszkańców i turystów) zagadnieniami ochrony różnorodności biologicznej, ochrony środowiska, ekologii, pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju, w szczególności:

   • ukazywanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz uczenie ich wartościowania,
   • ukazywanie zależności stanu środowiska od człowieka,
   • wyzwalanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,
   • prowadzenie działań edukacyjnych za pomocą metod aktywnych oraz edukacji przez zabawę, opartych na doświadczeniach, obserwacjach i pomiarach,
   • organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu (Powiat Żywiecki),
   • popularyzacja ochrony różnorodności biologicznej poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń (pikników ekologicznych, imprez, warsztatów edukacyjnych, konkursów ekologicznych, lekcji terenowych itp.),
   • współdziałanie ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekorozwoju i ochrony środowiska.
   1. Korzystanie z infrastruktury Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.

3.1 Korzystanie z sezonowego centrum edukacji ekologicznej

Sezonowe centrum edukacji ekologicznej przeznaczone jest dla osób w wieku od 4 do: (brak ograniczeń wiekowych).

Korzystanie z oferty sezonowego centrum edukacji ekologicznej jest bezpłatne, sezonowe centrum edukacji ekologicznej ma charakter otwarty dla wszystkich odbiorców / użytkowników.

Dzieci poniżej 12 roku życia przebywające w sezonowym centrum edukacji ekologicznej muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej / rodzica / opiekuna / nauczyciela.

W sezonowym centrum edukacji ekologicznej nie wolno śmiecić, odpady i śmieci należy wrzucać do koszy.

Korzystanie z sezonowego centrum edukacji ekologicznej i przebywanie na jego terenie może się odbywać się poza godzinami nocnymi.

Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jednocześnie zabrania się spożywania tego typu substancji na całym terenie Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.;

Na  całym terenie Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

Rodzice/opiekunowie/nauczyciele dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy to natychmiast zgłaszać obsłudze. Zauważone usterki, uszkodzenia itp. należy zgłaszać w pracownikom Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA.

Grupy zorganizowane w szczególności dzieci i młodzież mogą przebywać na terenie sezonowego centrum edukacji ekologicznej wyłącznie w obecności rodzica / nauczyciela / opiekuna.

3.2 Korzystanie z Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA (Budynek pod Głową Konia).

   1. Postanowienia końcowe

Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA finansowana jest ze środków Powiatu Żywieckiego

Działalność sezonowych centrów edukacji ekologicznej i placów do edukacji ekologicznej przez zabawę ma charakter otwarty, bezpłatny. Nie przewiduje się prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy działań realizowanych w sezonowych centrach edukacji ekologicznej oraz korzystający z placów do edukacji ekologicznej przez zabawę zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania w trakcie pobytu na terenie placów do edukacji ekologicznej przez zabawę  i w sezonowych centrach edukacji ekologicznej

 

Mirosław Staszkiewicz

Dyrektor ZSAiO w Żywcu

 

Edukacja

Podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej
odbiorców

Piękna lokalizacja

Działamy w pięknym otoczeniu Beskidów: Żywieckiego, Śląskiego i Małego

Dla wszystkich

Dla wszystkich grup społecznych, na różnych poziomach edukacji

Środowisko

Ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej i nie tylko przyrodniczych na obszarze powiatu
Esc lub